Regulamin pracowni chemicznej

Regulamin pracowni chemicznej.

 1. W pracowni chemicznej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela.
 2. Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymanie wzorowego porządku w pracowni.
 3. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać zachować spokój, powagę i unikać zbędnego gromadzenia się. W razie konieczności porozumiewać się  półgłosem.
 4. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem wskazanych przez nauczyciela lub podręcznik środków ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
 5. Wykonanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządu może nastąpić tylko na polecenie nauczyciela.
 6. Miejsce pracy musi być zawsze czyste. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy muszą być po zakończeniu ćwiczeń  odniesione na właściwe miejsce w stanie czystym.
 7. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi.
 8. Naczynia z odczynnikami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem, aby nie dopuścić do ich pomieszania.
 9. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do przeznaczonych na ten cel pojemników.
 10. Nie należy wrzucać do zlewów stłuczonego szkła i substancji stałych, które mogą spowodować zatkanie przewodów kanalizacyjnych.
 11. Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać, ani brać do domu.
 12. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do nauczyciela i podać okoliczności wypadku. Nie wolno samemu podejmować środków zaradczych.
 13. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP dotyczących wykonywania ćwiczeń uczniowskich.
 14. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do nauczyciela.

Przepisy
BHP dotyczące wykonywania ćwiczeń uczniowskich.

 1. Prawie wszystkie substancje w pracowni chemicznej traktować jako mniej lub więcej trujące.
 2. Bez polecenia nauczyciela nie wolno smakować i wąchać badanych substancji.
 3. Przy wąchaniu badanej w naczyniu substancji należy skierować do siebie pary ruchem wachlującym ręki, a nie czynić tego przez zbliżenie naczynia do nosa.
 4. Nie wolno pić wody z naczyń laboratoryjnych oraz kłaść na stołach żywności.
 5. Przy wszelkich pracach zachowywać największą ostrożność, pamiętając przy tym, że niedokładność, nieuwaga, niedostateczne zaznajomienie się z przyrządami i właściwościami substancji, z którymi się pracuje, może spowodować nieszczęśliwy wypadek.
 6. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy z substancjami żrącymi (np. mocne kwasy i ługi), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży. W razie wypadku polaną powierzchnię zmyć obficie silnym strumieniem wody i zgłosić nauczycielowi.
 7. Podczas pracy z palnikiem i substancjami łatwo palnymi zachować należytą ostrożność. W razie jakiegokolwiek zapalenia materiałów palnych stosować się do poleceń nauczyciela, zachować spokój, nie wpadać w panikę.
 8. Przy wszystkich pracach należy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na zabezpieczenie oczu.
 9. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach.
 10. Nie nachylać się nad naczyniem, w którym coś wrze lub, do którego wlewa się jakąś ciecz ( zwłaszcza żrącą).
 11. Wykonując ćwiczenia, podczas których w przyrządzie wydziela się gaz lub ogrzewa się się ciecz, nie dopuszczać do dużego wzrostu ciśnienia i wybuchu wskutek zatkania rurki.
 12. Probówkę, w której ogrzewana jest ciecz trzymać otworem w bok, a nie do siebie i nie w stronę sąsiada. Nie ogrzewać probówki tylko od dołu, lecz całą jej zawartość.
 13. Ćwiczenia należy wykonywać z takimi ilościami i stężeniami substancji oraz w takich warunkach, jakie są podane w podręczniku lub przez nauczyciela.
 14. Ćwiczenia z substancjami, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne należy wykonywać na polecenie i w/g instrukcji nauczyciela pod wyciągiem.
 15. W ćwiczeniach laboratoryjnych nie wolno używać uszkodzonych pomocy naukowych. Odnosi się to szczególnie do nadtłuczonych lub pękniętych naczyń szklanych.
 16. Nie zostawiać żadnych substancji w naczyniach bez etykiet lub napisów.
 17. Po opuszczeniu pracowni uczeń ma obowiązek umyć dokładnie ręce.