Pierwsza pomoc

1.   Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy obejmują:

 • ocenę zdarzenia i udzielenie pomocy przedlekarskiej np.,
  • usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego,
  • zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników szkodliwych):
  • sprawdzenie tętna,
  • sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych,
  • ocena stanu przytomności, ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.),
 • wezwanie pomocy fachowej (lekarza, Pogotowia Ratunkowego itd.),
 • zorganizowanie transportu poszkodowanego (jeśli nie ma możliwości szybkiego dotarcia do lekarza).

2. Zasady udzielania pomocy w niektórych stanach zagrożenia:
2.1 Zranienia

 • usunąć  z rany  ciała obce  (tylko  widocznych  i  których usunięcie  nie  spowoduje dodatkowych szkód w ranie),
 • zabezpieczyć rany przed zakażeniem przez oczyszczenie okolicy rany spirytusem w promieniu 4-5 cm, począwszy od brzegów rany na zewnątrz,
 • w przypadku rany zanieczyszczonej – spłukać obficie 3% roztworem wody utlenionej,
 • miejsce zranione przykryć wyjałowioną gazą i nałożyć na nią ligninę lub watę,
 • opatrunek umocować bandażem , przylepcem,  chustą trójkątną – w zależności od wielkości zranienia.

2.2 Krwotoki
Upływ krwi z tętnic zatrzymuje się doraźnie przez ucisk palcami krwawiącego naczynia:

 • tętnicę przyciska się do kości powyżej miejsca zranienia, a przy krwotokach z tętnicy szyjnej i skroniowej poniżej miejsca zranienia,
 • przy krwotoku z rany na kończynie, koniecznie unieść ją do góry,
 • ucisnąć należy silnie kciukiem , czterema palcami lub pięścią,

Przy krwawieniu innego rodzaju miejsce zranione przykryć wyjałowioną gazą i nałożyć na nią ligninę lub watę, gdy jest taka potrzeba:

 • doraźnie zatrzymać krwawienie (ucisk palcami),
 • położyć opatrunek z jałowej gazy (kilkakrotnie złożony),
 • mocno zabandażować.

Przy podejrzeniu krwotoku wewnętrznego jak najszybciej przekazać poszkodowanego w ręce lekarza.

2.3 Złamania kości kończyny
Unieruchomić kończynę w ten sposób, aby unieruchomienie obejmowało dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy. Zapewnić transport poszkodowanego do szpitala. Przy złamaniu otwartym, przed unieruchomieniem, na ranę założyć jałowy opatrunek i zabandażować. Nie usuwać odłamków kości, nie prostować kończyny.

2.4 Oparzenie cieplne

 • I stopień – zaczerwienienie skóry. Chłodzić skórę pod zimną wodą przez około 10-15min. Delikatnie namoczyć spirytusem. Założyć delikatny opatrunek jałowy.
 • II stopień – pęcherze. Chłodzić skórę pod zimną wodą przez około 10-15min. Delikatnie namoczyć spirytusem, założyć luźny jałowy opatrunek. Nie przekłuwać pęcherzy. Przewieźć poszkodowanego do szpitala.
 • III stopień – pęcherze i rany. Natychmiast wezwać lekarza z podaniem informacji o stopniu oparzenia. Na rany założyć tylko luźne opatrunki jałowe.

Uwaga, przy żadnych z oparzeń nie zdejmować ubrania, winno ono być rozcinane tak, aby nie powodować dodatkowych urazów skóry.

2.5 Odmrożenia
Uszkodzone miejscowym działaniem zimna tkanki miękkie należy:

 • stopniowo ogrzać (przy I stopniu odmrożenia – zblednięcie i zdrętwienie odmrożonej części ciała, pieczenie skóry),
 • nałożyć na nie jałowy opatrunek, podać środki przeciwbólowe, przewieźć chorego do szpitala (przy II i III stopniu odmrożenia – oprócz sino-czerwonego zabarwienia skóry pojawiają się pęcherze wypełnione płynem surowiczym).

Przy wszystkich stopniach odmrożenia podawać ciepłe płyny do picia.

2.6 Omdlenie
Zawroty głowy, szum w uszach, duszność – rozluźnić odzież, poszkodowanego posadzić przytrzymując i głowę schylić jak najniżej do nóg. Potrzymać chwilę i powtórzyć czynności aż do przyjścia poszkodowanego do siebie. Po odzyskaniu przytomności ułożyć w pozycji bezpiecznej. Nieprzytomnemu nie podawać nic do picia. Wezwać lekarza.

2.7 Wypadki przy pracy ze związkami chemicznymi
Przy zatruciach drogą pokarmową:

 • usunąć truciznę z żołądka przez spowodowanie wymiotów (drażnienie palcami tylnej ściany gardła lub podanie do wypicia szklanki bardzo słonej wody),
 • podać odtrutkę, gdy takie wskazania wynikają z karty charakterystyki,
 • ponownie spowodować wymioty.

Przy kontakcie przez skórę:

 • zmyć skórę strumieniem wody (ok. 10-15min.) dbając o to , aby strumień wody ze spłukaną trucizną nie skaził zdrowych części (gdy jest taka konieczność rozebrać poszkodowanego).

Przy skażeniu oczu:

 • przemyć oczy dużą ilością wody (przy odwiniętych powiekach) przez co najmniej 10-15 minut.